Polityka wydawnicza


Procedura recenzowania

 1. Artykuł przeznaczony do opublikowania jest wstępnie przeglądany w redakcji czasopisma. Niezgodność tematyki artykułu z profilem czasopisma czy rażące błędy mogą być przyczyną nieprzyjęcia artykułu do druku.
 2. Artykuł po wstępnej akceptacji zostaje przekazany dwóm recenzentom posiadającym stopień doktora.
 3. Wybór recenzentów jest poufny, a autorzy nie znają danych dotyczących recenzentów.
 4. Recenzje są wykonywane na drukach otrzymanych z redakcji i zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku.
 5. Recenzenci są zobowiązani do poświadczenia braku konfliktu interesów.
 6. W przypadku sprzecznych recenzji decyzje o publikacji podejmuje redakcja.
 7. Autorzy artykułów, które otrzymały pozytywne recenzje wprowadzają zasugerowane przez recenzentów poprawki i dostarczają redakcji zaktualizowane wersje publikacji.
 8. Zaakceptowane do publikacji artykuły są poddawane korektom językowym i sprawdzane pod względem poprawności formatki przez redaktora językowego w redakcji.
 9. Wszelkie błędy i niezgodności autorzy zobowiązani są skorygować i dostarczyć artykuł w ostatecznej wersji do redakcji.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt w ostatecznych wersjach artykułów.
 11. O numerze czasopisma, w którym zostanie opublikowany artykuł, decyduje redakcja. W roku ukazują się cztery numery czasopisma.

Warunki publikacji

Złożenie artykułów w redakcji z zamiarem opublikowania jest równoznaczne z akceptacją przez ich autorów następujących zapisów:

 1. W czasopiśmie publikowane są artykuły zawierające nowe, oryginalne materiały i informacje.
 2. Autorom wypłaca się honoraria autorskie zgodne z podpisywaną umową.
 3. Pełne wersje artykułów są publikowane w wersji drukowanej oraz elektronicznej.
 4. Czasopismo jest indeksowane w bazach czasopism.
 5. Wszelkie informacje czy rysunki są zamieszczone w artykułach na odpowiedzialność autorów publikacji.
 6. Artykuły zawierają pełne informacje na temat wkładu merytorycznego, rzeczowego, finansowego itp., poszczególnych autorów, innych podmiotów i osób trzecich.
 7. Autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi główną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń.
 8. Autor artykułu zachowuje swoje prawa autorskie, ale równocześnie udziela wydawcy nieograniczoną w czasie nieodpłatną licencję niewyłączną do korzystania z przedmiotowego artykułu w zakresie publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej i elektronicznej.

Polityka etyczna

Autorzy publikacji zobowiązani są do ujawnienia wkładu (merytorycznego, rzeczowego, finansowego itp. poszczegółnych autorów, instytucji oraz osób trzecich w powstanie publikacji.

Zjawiska „ghostwriting”, „quest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej autorów publikacji. Wszelkie wykryte przypadki związane z tymi zjawiskami będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń itp.).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.