Komunikacja Publiczna 4/2016
Data wydania: 2017-01-23


okladka

Pasażer to klient

<p>Ostatni numer "Komunikacji Publicznej" datowanej na 2016 rok oddajemy w Państwa ręce wraz z najlepszymi życzeniami noworocznymi. Życzymy, aby kolejny rok był dla Państwa jeszcze lepszy, przyniósł wiele nowych idei i pozwolił na realizację zaplanowanych zamierzeń.</p> <p>W 2016 roku Komunikacyjny Związek Komunalny GOP świętował swój srebrny jubileusz. KZK GOP działa od 1991 roku. Został powołany na podstawie <em>Ustawy o samorządzie gminnym. </em>Tworzyło go wówczas jedenaście gmin. Dziś ...
Pobierz pdf

Ostatni numer "Komunikacji Publicznej" datowanej na 2016 rok oddajemy w Państwa ręce wraz z najlepszymi życzeniami noworocznymi. Życzymy, aby kolejny rok był dla Państwa jeszcze lepszy, przyniósł wiele nowych idei i pozwolił na realizację zaplanowanych zamierzeń.

W 2016 roku Komunikacyjny Związek Komunalny GOP świętował swój srebrny jubileusz. KZK GOP działa od 1991 roku. Został powołany na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym. Tworzyło go wówczas jedenaście gmin. Dziś Związek liczy dwadzieścia dziewięć gmin, w tym nadal wszystkie te, które go ćwierć wieku temu zakładały. Dzięki Związkowi na jednym bilecie można podróżować po ponad czterdziestu miastach aglomeracji katowickiej. Od ponad roku funkcjonuje Śląska Karta Usług Publicznych, rozpoczyna się kolejny duży projekt, polegający na rozbudowie istniejącego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Za ŚKUP Związek został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem "Lider Rozwoju Regionalnego", które wręczone zostało na uroczystej gali w Lublinie. Warto również wspomnieć, że zostały już podpisane porozumienia z Kolejami Śląskimi oraz Tychami o włączeniu do systemu w zakresie opłat za przejazdy pociągów oraz pojazdów komunikacji miejskiej w Tychach. Do ŚKUP już przyłączył się MZKP Tarnowskie Góry. Wszystkie te działania zmierzają do jak największego zintegrowania komunikacji na terenie naszej aglomeracji.

O technicznych aspektach związanych z funkcjonowaniem Śląskiej Karty Usług Publicznych można przeczytać w tekście "Architektura i infrastruktura informatyczna w systemu ŚKUP", autorstwa Adama Krakowczyka i Czesława Zielosko. Autorzy są pracownikami Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych KZK GOP i brali czynny udział w pracach przy uruchomieniu i wdrażaniu systemu. W artykule omówiona została budowa systemu ŚKUP od strony informatycznej, przybliżono, jakie dane są gromadzone, jak są one przetwarzane i zabezpieczane.

W bieżącym numerze można znaleźć także szereg bardzo ciekawych tekstów będących analizą dobrych praktyk w podejściu do obsługi klienta oraz relacji między firmami a ich klientami oraz otoczeniem. O społecznej odpowiedzialności biznesu w komunikacji miejskiej piszą dr hab. Piotr Czech i Katarzyna Turoń. Dlaczego warto stawiać na CSR? Na czym polega koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu? W jaki sposób działania te mogą wpłynąć na eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko czy poprawę wizerunku transportu publicznego? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tekście "Społeczna odpowiedzialność biznesu w komunikacji miejskiej - korzyści, wyzwania i przykłady".

Z kolei o tym, jak ważne są umiejętności pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, oraz o znaczeniu ich odpowiedniego podejścia oraz jakości obsługi, pisze Joanna Cisek-Dąbrowska w artykule "Profesjonalna obsługa przede wszystkim".

Dr Renata Maćkowska zajęła się natomiast tematem dotyczącym działalności charytatywnej i sponsoringu. Czy takie działania mają sens? Po co są podejmowane? czym różni się sponsoring czy mecenat od reklamy - zachęcamy do lektury artykułu pt. "Świat wartości i racjonalna kalkulacja".

Przemysław Żukiewicz przenalizował prawne aspekty kontroli biletów. Wskazał obowiązujące przepisy prawa oraz wymienił najważniejsze problemy w ich bezpośrednim stosowaniu, a przypomniał prawa i obowiązki zarówno kontrolującego, jak i kontrolowanych.

W tekście "Ułatwienia dla małych i średnich firm" dr Agnieszka Piwowarczyk przybliża zmiany w unijnym i krajowym prawie zamówień publicznych, które powinny ułatwić udział mikro-, małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych. Jak pisze autorka, w Polsce sektor MŚP stanowi 98 procent wszystkich przedsiębiorstw, które tworzą znacznie więcej miejsc pracy, aniżeli duże spółki, a na przeszkodzie w zdobyciu zleceń publicznych stały do tej pory głównie obciążenia administracyjne oraz związane z tym koszty finansowe i pracownicze.

Zachęcamy również do lektury innych artykułów - Karolina Lubieniecka-Kocoń opisuje system transportu publicznego w Izraelu, natomiast Peter Thiele pisze o pierwszych pociągach szybkiej kolei w Niemczech, które uruchomione zostały już w latach 30. XX wieku. Historia przez nie zapoczątkowana stała się wzorem rozwijanym dzisiaj w Japonii, Francji, Niemczech czy Chinach.

Życzymy interesującej lektury!

Artykuly

Zarządzanie zarządzaniem systemami (ruchu)

Autor: Mateusz Babak, strony: 4

Parę miast regionu zbudowało ostatnio lub przygotowuje się do budowy albo rozszerzenia systemów zarządzania ruchem, czasem też bezpieczeństwem. Niektóre rozwiązania łączą te funkcje albo w pewnym stopniu je uzupełniają. Dotąd nie jest jasne, czy - i ewentualnie jak koordynować tworzenie i działanie takich systemów w skali regionu. I czy w ogóle jest taka potrzeba?


Architektura i infrastruktura informatyczna systemu ŚKUP

Autor: Adam Krakowczyk, Czesław Zielosko, strony: 8-11

Czym jest Śląska Karta Usług Publicznych? Czy dzięki niej poziom świadczonych usług komunikacyjnych w miastach katowickiej aglomeracji będzie wyższy? Czy ułatwi życie mieszkańcom regionu? Takie pytania zadawał sobie niemal każdy pasażer korzystający z publicznego transportu, kiedy w mediach pojawiły się pierwsze wzmianki o systemie ŚKUP. Bardzo podobne pytania zadawali sobie również architekci oraz twórcy rozwiązań, z których możemy korzystać już od ponad roku.


Sam kręgosłup nie wystarczy

Autor: Jerzy Gościński, strony: 12-14

O roli kolei w systemie transportu publicznego w województwie śląskim, planach przystąpienia do spółki Koleje Śląskie do systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, nowym taborze i rozkładzie jazdy, z Wojciechem Dingesem, prezesem Kolei Śląskich, rozmawia Jerzy Gościński.


Prawne aspekty kontroli biletów

Autor: Przemysław Żukiewicz, strony: 15-21

Wokół prawnych aspektów kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej narosło wiele mitów. Użytkownicy popularnych forów internetowych często wymieniają się niesprawdzonymi informacjami, dotyczącymi możliwości uniknięcia konsekwencji podróżowania bez ważnego biletu. Dziennikarze nie zawsze poprawnie posługują się nomenklaturą związaną z tą problematyką. Wreszcie także sami przewoźnicy lub organizatorzy publicznego transportu zbiorowego popełniają błędy związane z nieprecyzyjną interpretacją obowiązujących przepisów. Celem artykułu jest klarowne przedstawienie najważniejszych prawnych rozwiązań dających podstawę do kontrolowania dokumentów przewozu u podróżnych w środkach komunikacji miejskiej.


Świat wartości i racjonalna kalkulacja

Autor: Renata Maćkowska, strony: 22-27

Działalność charytatywna i sponsoring budują obraz organizacji odpowiedzialnej i wrażliwej. Umożliwiają one zarówno osiągnięcie rozgłosu, poinformowanie opinii publicznej o firmie sponsora, wydarzeniu z nią związanym, jak też zwiększenie stopnia znajomości marki. Sponsoring pozwala firmom połączyć działania na rzecz społeczeństwa z komercyjnymi korzyściami, dodaje wartości produktom i usługom sponsora, wpływając tym samym na jego wizerunek oraz wzrost popularności marki. Znaczenie działań na rzecz społecznego otoczenia przedsiębiorstwa stale wzrasta.


Społeczna odpowiedzialność biznesu w komunikacji miejskiej - korzyści, wyzwania, przykłady

Autor: Katarzyna Turoń, Piotr Czech, strony: 28-33

Zainteresowanie usługami transportu zbiorowego stanowi wyzwanie zarówno dla przewoźników i zrzeszających ich związków komunikacyjnych, jak i dla samorządów czy samego państwa. W dobie wysokiej konkurencji rynkowej, rosnących wymagań klientów, a także nieustannej walki o przewagę transportu zbiorowego nad indywidualnym, niełatwo jest zachęcić użytkowników do korzystania z usług komunikacji publicznej.


Biletowa hybryda jest droga

Autor: Wojciech Bąkowski, strony: 34-36

Rozwój telematyki przyczynił się do wprowadzenia wielu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu flotą transportową, sterowaniu ruchem, informacji dla pasażera oraz systemie dystrybucji biletów. W tym ostatnim wsparcie informatyczne miało zwiększyć wartość dodaną dla pasażera, organizatora transportu i administracji samorządowej. IT zwiększa dostępność biletów, śledzi i tworzy bazy o frekwencji podróżnych, ułatwia rozbudowanie taryfy, automatyzuje prowadzenie kontroli biletów u podróżnych, upraszcza procedury rozliczeń finansowych, zmniejsza koszty eksploatacji systemu, stwarza warunki do współpracy z technologią informatyczną w dziedzinach transportowych i poza transportem.


Dzień bez samochodu. Dlaczego w autobusie jest pusto? – polemika

Autor: Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, strony: 37

Obserwacje, które poczynił autor zadanego pytania w dniu, gdy można było podróżować bezpłatnie komunikacją publiczną, potwierdzają w praktyce to, co jest objaśnione i wytłumaczone przez ekonomistów. Tacy profesorowie, jak Krugman i Wells, czy Samuelson i St. Marks, ale również wielu innych naukowców, podają, że popyt na zakupy dóbr jest silnie skorelowany z dochodami kupującego, a nie tylko ceną. W nauce ekonomii przyjęto, że na rynku występują dobra zwykłe, dobra niższego rzędu i dobra luksusowe.


Ułatwienia dla małych i średnich firm

Autor: Agnieszka Piwowarczyk, strony: 38-43

Od 28 lipca 2016 roku obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych1, które mają ogromny wpływ na sektor MŚP, czyli na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zaliczane do MŚP stanowią ponad 98 procent wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, podobną proporcję odnotowuje się w Unii Europejskiej. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że MŚP to siła napędowa gospodarki krajowej, ale również i unijnej. Tworzą one znacznie więcej miejsc pracy aniżeli duże przedsiębiorstwa i osiągają wyższe tempo wzrostu przychodów niż duże firmy. Zmiany, które pozwolą tym przedsiębiorcom na większy udział w rynku zamówień, są zatem niezwykle pożądane.


Profesjonalna obsługa przede wszystkim

Autor: Joanna Cisek-Dąbrowska, strony: 44-49

Jest oczywistością, że o sukcesie fi rmy decyduje wysoka jakość oferowanych usług, dopasowanych do oczekiwań klienta. Równie ważni są jednak profesjonalnie przygotowani pracownicy obsługi klienta, kontaktujący się bezpośrednio i (lub) telefonicznie z klientem. Szczególnie dotyczy to pracowników przyjmujących skargi, zażalenia i reklamacje. To oni są wizytówką firmy, rozwiązują problemy i łagodzą frustracje.


Uczniowie jadą za darmo, a co my z tego mamy?

Autor: Michał Wroński, strony: 50

Pracujemy z KZK GOP nad wprowadzeniem upustów dla dzieci i młodzieży uczącej się – zapowiedziały w połowie listopada 2016 roku władze Katowic. Pomysł nie jest nowy. Od 1 września prawo do darmowej komunikacji mają uczniowie...


Dobra strona Zawiercia

Autor: Łukasz Kosobucki, strony: 51

Nowa strona internetowa Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu (ZKM) została uruchomiona wraz ze zmianami organizacyjnymi spółki. Zakład realizuje zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Zawiercia oraz gmin sąsiednich, czego można się dowiedzieć z zakładki „O firmie”. Znajdują się tam również informacje o działalności komercyjnej firmy, to jest wynajmie pojazdów oraz umieszczaniu na nich reklam, a także dotyczące sprzedaży paliw. Strona jest utrzymana w jednolitych kolorach i ma klasyczny układ – w górnej części znajduje się belka z zakładkami, a w dolnej wyświetlane są treści. Dodatkowo przy każdej treści jest możliwość wyboru wielkości czcionki. Strona dostępna jest również w wersji na telefony komórkowe.


Krajobraz podmiejskich i regionalnych kolei w Europie

Autor: Laurent Dauby, strony: 52-54

Koleje podmiejskie i regionalne (regional and suburban railway – RSR) odgrywają w Europie bardzo ważną rolę. Wykonują one 50 procent kolejowych pasażerokilometrów, a korzysta z nich ponad 90 procent wszystkich pasażerów jeżdżących koleją. Pociągi RSR przewożą tylu pasażerów, co wszystkie linie metra w Europie oraz dziesięć razy więcej niż samoloty.


Często czy bezpośrednio?

Autor: Jerzy Gościński, strony: 55-56

Pytanie o to, które rozwiązanie jest lepsze, pojawia się z zadziwiającą regularnością. Połączenia charakteryzujące się wysoką częstotliwością, ale wymagające przesiadek, czy kursy rzadsze, ale za to bezpośrednie? Wiele osób narzeka na to pierwsze rozwiązanie, chcą do swojego celu podróży dotrzeć bezpośrednio. Nasze doświadczenie „kolejowe” mówi wprost: mieszkańcy naszego województwa nie znoszą się przesiadać i to jest cecha wspólna zarówno transportu kolejowego, jak i drogowego.


System transportu publicznego w Izraelu

Autor: Karolina Lubieniecka-Kocoń, strony: 57-61

Izrael jest specyficznym państwem: mieszka w nim 8 049 3141 ludzi na powierzchni 20 770 kilometrów kwadratowych. Jest to jedyne na świecie państwo żydowskie, tj. stworzone specjalnie dla wyznawców judaizmu, chociaż do niedawna najwięcej Żydów mieszkało w USA, a nie w Izraelu.


Latające pociągi

Autor: Wolfgang Dath, strony: 62-66

Już na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku Niemiecka Spółka Kolejowa DRG (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft) rozpoczęła rozważania na temat uruchomiania szybkiego dalekobieżnego transportu szynowego, opartego na taborze napędzanym silnikami tłokowymi Diesla, które mogłyby pozwolić rozwinąć prędkość do 160 km/h. Po tym, jak przemysł niemiecki opracował odpowiednie silniki wysokoprężne oraz przedstawił koncepcję opływowych pojazdów szynowych, DRG zamówiło w lutym 1932 roku pierwszy dwuczłonowy pociąg z napędem spalinowym (szynobus) w firmie Waggon-und Maschinenbau AG Goerlitz (WUMAG).Pozostałe wydania

3/2018

3/2018

2/2018

2/2018

1/2018

1/2018

4/2017

4/2017

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.